regulamin

ZASADY UCZESTNICTWA W CENTRUM TAŃCA “FAN DANCE”

Centrum Tańca jest prywatną placówką oświaty pozaszkolnej.
Właścicielami są Anna i Grzegorz Depta – dyplomowani nauczyciele tańca kat I, sędziowie tańca towarzyskiego trenerzy par sportowych .

I INFORMACJE OGÓLNE
Uczestnik zostaje przyjęty do Centrum Tańca na podstawie podpisanej karty zgłoszenia do wybranej grupy.
Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.
Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez CT.
Prawo udziału w zajęciach posiada tylko osoba, która posiada kartę członkowską oraz aktualną , opłaconą wejściówkę na daną formę zajęć wg ustalonego przez CT cennika.

II PŁATNOŚCI
Płatności można dokonać w recepcji CT ( w recepcji istnieje możliwość płatności jedynie gotówką ) lub na konto :

Centrum Tańca Fan Dance s.c. A.G. Depta ul. Wańkowicza 10
66-400 Gorzów Wlkp.
51 1060 0076 0000 3200 0084 6597
W przypadku płatności na konto prosimy o podanie: imienia, nazwiska, rodzaju kursu i okres jakiego dotyczy płatność..

III ZASADY UCZESTNICTWA W CT“ FAN DANCE ” FORMY STAŁE ( Szkoła tańca dla dzieci, grupy sportowe , rekreacyjne i hobby )

1. Karta zgłoszenia na daną formę zajęć określa wysokości opłat , które wnoszone są miesięcznie przez cały okres trwania nauki uczestnika. Czesne miesięczne na wybrany kurs obejmuje cały miesiąc kalendarzowy. Opłaty ustalone przez właściciela są zryczałtowane ( nie podlegają zniżkom z powodu absencji ). Opłata za następny miesiąc pobierana zostaje na ostatnich zajęciach bieżącego miesiąca lub bezpośrednio przed pierwszym spotkaniem rozpoczynającego się  miesiąca. Opłaty rejestrowane są w karnetach uczestnika i są wejściówką upoważniającą do udziału w zajęciach.

2. Rezygnacja z uczestnictwa  jest możliwa po zakończeniu ustalonego okresu nauki ( sezon/semestr szkolny ).
W przypadkach losowych rezygnacja w trakcie sezonu tanecznego ( czyli w roku szkolnym ) jest możliwa wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu rezygnacji . Uczestnik jest skreślony z listy w kolejnym miesiącu od chwili pisemnej rezygnacji. Każdy rozpoczęty miesiąc nauki opłacany jest wg ustalonych stawek bez względu na ilość obecności w danym miesiącu .
Rezygnacja wypełniona w trakcie miesiąca nie zwalnia z opłaty za tenże miesiąc oraz nie uprawnia do zniżki .

3. Uczestnicy form stałych nie wnoszą opłat za okres wakacji letnich .W miesiącu ferii zimowych uiszczają odpowiednio zmniejszoną kwotę ( 50 % )
Pozostałe miesiące są pełnymi okresami sezonu tanecznego ( niezależnie od ilości spotkań w danym miesiącu,a także wszystkich świąt państwowych obowiązujących w oświacie). Podstawą do zmniejszenia wysokości opłat są dni wolne wynikające z organizacji pracy C.T.

5. Tańczącym rodzeństwom przysługuje ulga – każda ucząca się osoba, będąca na utrzymaniu jednej rodziny uprawniona jest do 10 % zniżki.

6. CT nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki rodziców przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Rodzic ( opiekun ) jest zobowiązany do bezpiecznego przyprowadzenia dziecka na salę taneczną oraz odbiór dziecka bezpośrednio po zakończeniu zajęć. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za dziecko podczas jego pobytu w szatniach, holu czy na terenie szkoły poza salą taneczną.

FORMY DORAŹNE ( KURSY TAŃCA ITP.)

Opłaty za formy doraźne są wnoszone w zależności od przyjętych cyklów czasowych nauczania, w dniu rozpoczynającym dany cykl z góry.
Odpłatność jest zryczałtowana.  W przypadku pojedynczych nieobecności na zajęciach, kursant nie może ubiegać się o zmniejszenie opłaty za zajęcia, bądź jej częściowego zwrotu. W przypadku zgłoszonej przez uczestnika nieobecności CT zaproponuje odrobienie niewykorzystanych zajęć w innej – równoległej grupie. Uczestnik nieobecny może skorzystać z zajęć wyrównawczych ( nieodpłatnych ) w ramach practice ( 1,5 godz/tyg. ). Uczestnik może skorzystać z przywileju wnoszenia opłat za pojedyncze wejścia , koszt wejścia jest wówczas podniesiony o określony dla każdego kursu procent kwoty.

Drugi i kolejny kurs można kupić w niższej cenie ( – 10 % druga forma , – 20 % trzecia itp ); rabatami nie są objęte formy solowe.
Obowiązuje przypisanie się do konkretnej grupy .

Centrum Tańca nie prowadzi darmowych lekcji próbnych ( chyba , że dany kurs objęty jest taką promocją ). Na życzenie klienta CT może wyrazić zgodę na wykupienie pojedynczego wejścia. Cena wejściówki na pojedyncze spotkanie jest określona przez cennik CT i nie jest równowartością 1/4 ( lub 1/8 w przypadku spotkań 2x tyg. ) kosztu opłaty miesięcznej.

CT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak współpartnerów ( w przypadku zajęć dla par ). Do udziału w zajęciach przyjmujemy wszystkich chętnych. Decyzją uczestnika jest ćwiczenie z zaproponowanym przez instruktora współpartnerem lub udział bez partnera/ partnerki.

ZAJĘCIA SOLO DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

Na zajęcia solowe obowiązuje wykupienie wejściówki upoważniającej do wejścia na wybrane  spotkanie lub karnet miesięczny. Karnet jest ważny jeden miesiąc kalendarzowy ( 4 wejścia ) Karnety miesięczne są zniżkowe ( tańsze o procent określony przez cennik, nie są równowartością 4 pojedynczych wejść ). W związku z rabatowym charakterem karnetu w przypadku nieobecności niewykorzystane wejścia nie ulegają zwrotowi ani przesunięciu na kolejne miesiące .

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

UCZESTNIKÓW WSZYSTKICH FORM ZAJĘĆ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ TAŃCA.

CT ma prawo zorganizowania zastępstwa w przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs,
CT zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach  braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;
W przypadku odwołania zajęć CT dokonuje zwrotów, lub proponuje przeniesienie dokonanych płatności na kolejne spotkanie.
W przypadku małej liczby uczestników danego kursu, CT ma prawo rozwiązać grupę.
CT nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca. Rzeczy wartościowe można zabierać ze sobą na salę lub przekazać do depozytu w recepcji..
CT nie ubezpiecza uczestników zajęć.

Uczestnik ( lub jego prawny opiekun ) ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi CT powstałe w wyniku jego działania.
Uczestnik ( lub jego prawny opiekun ) wyraża zgodę na fotografowanie oraz rejestrowanie wizerunku i jego wykorzystanie w celach promocyjnych Szkoły Tańca.
Uczestnik ( lub jego prawny opiekun ) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie wiadomości e-mail CT dotyczących aktualnej oferty Szkoły.

Na terenie CT obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
Korzystanie z aparatów i kamer na terenie CT bez zgody  kierownictwa, jest zabronione.
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej CT bez pisemnej zgody CT.