Regulamin

REGULAMIN CENTRUM TAŃCA “FAN DANCE”

Centrum Tańca Fan Dance (zwanym dalej CT) jest prywatną placówką edukacji tanecznej.
Właścicielami są Anna i Grzegorz Depta – dyplomowani nauczyciele tańca kat I, sędziowie tańca towarzyskiego trenerzy par sportowych.

I INFORMACJE OGÓLNE
Uczestnik zostaje przyjęty do CT na podstawie podpisanej karty zgłoszenia do wybranej grupy.
Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.
Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez CT.
Prawo udziału w zajęciach posiada tylko osoba, która posiada kartę członkowską oraz aktualną, opłaconą wejściówkę na daną formę zajęć wg ustalonego przez CT cennika.

II PŁATNOŚCI
Płatności można dokonać w recepcji CT (w recepcji istnieje możliwość płatności jedynie gotówką) lub na konto :

Centrum Tańca Fan Dance s.c. A.G. Depta ul. Wańkowicza 10
66-400 Gorzów Wlkp.
63 2490 0005 0000 4530 6995 6900

W przypadku płatności na konto prosimy o podanie: imienia, nazwiska, rodzaju kursu i okres jakiego dotyczy płatność..

III ZASADY UCZESTNICTWA W CT“ FAN DANCE ” FORMY STAŁE (Szkoła tańca dla dzieci, grupy sportowe , rekreacyjne i hobby)

1. Karta zgłoszenia na daną formę zajęć określa wysokości opłat , które wnoszone są miesięcznie przez cały okres trwania nauki uczestnika. Czesne miesięczne na wybrany kurs obejmuje cały miesiąc kalendarzowy. Opłaty ustalone przez właściciela są zryczałtowane ( nie podlegają zniżkom z powodu absencji ). Opłata za następny miesiąc pobierana zostaje na ostatnich zajęciach bieżącego miesiąca lub bezpośrednio przed pierwszym spotkaniem rozpoczynającego się miesiąca. Opłaty rejestrowane są w karnetach uczestnika i są wejściówką upoważniającą do udziału w zajęciach.

2. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa po zakończeniu ustalonego okresu nauki (sezon/semestr szkolny).
W przypadkach losowych rezygnacja w trakcie sezonu tanecznego ( czyli w roku szkolnym ) jest możliwa wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu rezygnacji . Uczestnik jest skreślony z listy w kolejnym miesiącu od chwili pisemnej rezygnacji. Każdy rozpoczęty miesiąc nauki opłacany jest wg ustalonych stawek bez względu na ilość obecności w danym miesiącu .
Rezygnacja wypełniona w trakcie miesiąca nie zwalnia z opłaty za tenże miesiąc oraz nie uprawnia do zniżki .

3. Uczestnicy form stałych nie wnoszą opłat za okres wakacji letnich .W miesiącu ferii zimowych uiszczają odpowiednio zmniejszoną kwotę (50 %)
Pozostałe miesiące są pełnymi okresami sezonu tanecznego (niezależnie od ilości spotkań w danym miesiącu,a także wszystkich świąt państwowych obowiązujących w oświacie). Podstawą do zmniejszenia wysokości opłat są dni wolne wynikające z organizacji pracy CT.

4. Tańczącym rodzeństwom przysługuje ulga – każda ucząca się osoba, będąca na utrzymaniu jednej rodziny uprawniona jest do 10 % zniżki.

5. CT nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki rodziców przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Rodzic (opiekun) jest zobowiązany do bezpiecznego przyprowadzenia dziecka na salę taneczną oraz odbiór dziecka bezpośrednio po zakończeniu zajęć. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za dziecko podczas jego pobytu w szatniach, holu czy na terenie szkoły poza salą taneczną.

IV FORMY DORAŹNE (KURSY TAŃCA ITP.)

1. Opłaty za formy doraźne są wnoszone w zależności od przyjętych cyklów czasowych nauczania, w dniu rozpoczynającym dany cykl z góry.
Odpłatność jest zryczałtowana. W przypadku pojedynczych nieobecności na zajęciach, kursant nie może ubiegać się o zmniejszenie opłaty za zajęcia, bądź jej częściowego zwrotu. Uczestnik nieobecny może skorzystać z zajęć wyrównawczych (nieodpłatnych) w ramach practice (1,5 godz/tyg.) Centrum Tańca nie prowadzi darmowych lekcji próbnych (chyba, że dany kurs objęty jest taką promocją).
W wyjątkowych przypadkach uczestnik może skorzystać z przywileju wnoszenia opłat za pojedyncze wejścia , koszt wejścia jest wówczas podniesiony o określony dla każdego kursu procent kwoty. Cena wejściówki na pojedyncze spotkanie jest określona przez cennik CT i nie jest równowartością 1/4 ( lub 1/8 w przypadku spotkań 2x tyg.) kosztu opłaty miesięcznej. Przywilej ten dotyczy kursów tańca dla osób dorosłych.

2. Drugi i kolejny kurs można kupić w niższej cenie (– 10 % druga forma ); rabatami nie są objęte formy solowe.

3. Obowiązuje przypisanie się do konkretnej grupy.

4. CT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak współpartnerów (w przypadku zajęć dla par). Do udziału w zajęciach CT przyjmuje wszystkich chętnych. Decyzją uczestnika jest ćwiczenie z zaproponowanym przez instruktora współpartnerem lub udział bez partnera/ partnerki.

V ZAJĘCIA SOLO DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

1. Na zajęcia solowe obowiązuje wykupienie wejściówki upoważniającej do wejścia na wybrane spotkanie lub karnet miesięczny. Karnet jest ważny jeden miesiąc kalendarzowy (4 wejścia) Karnety miesięczne są zniżkowe (tańsze o procent określony przez cennik, nie są równowartością 4 pojedynczych wejść). W związku z rabatowym charakterem karnetu w przypadku nieobecności niewykorzystane wejścia nie ulegają zwrotowi ani przesunięciu na kolejne miesiące.

VI REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH

1. Lekcje indywidualne mogą być realizowane w Pakiecie.

2. W przypadku wykupienia pojedynczej lekcji indywidualnej Uczestnik przed odbyciem kolejnej lekcji (jednakże w terminie nie dłuższym niż tydzień od odbytej lekcji) ma możliwość wykupienia Pakietu z zaliczeniem odbytej już lekcji jako zrealizowanej w ramach Pakietu i rozliczeniem tej lekcji po cenie właściwej dla wybranego Pakietu.

3. Termin lekcji indywidualnych można rezerwować osobiście w CT , telefonicznie lub e-mail z potwierdzeniem zapoznania z regulaminem

4. Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed planowaną lekcją. Zgłoszenie rezygnacji można dokonać telefonicznie, e-mail lub osobiście w CT. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.

5. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność (spóźnienia) Uczestnika.

6. Pakiet nie może zostać zrealizowany po upływie jego okresu ważności.

7. Nie ma możliwości zwrotów kosztów za nie wykorzystane lekcje z pakietu.

VII WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Uczestnik ma prawo do wyrażenia/nie wyrażenia zgody na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie wizerunku/wizerunku dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez Centrum Tańca Fan Dance Anny i Grzegorza Depta w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83). Zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających wizerunek/wizerunek dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Centrum Tańca Fan Dance.
Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy CT.
Zgoda, o której mowa obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej CT, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek.

2. CT zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
Rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika stanowiącego jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna, nie wymaga zezwolenia Uczestnika.

VIII PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie CT lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały CT do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez CT i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2. Zabronione jest bez zgody CT wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa.

3. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie CT bez zgody kierownictwa, jest zabronione.
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej CT

IX POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

UCZESTNIKÓW WSZYSTKICH FORM ZAJĘĆ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ TAŃCA.

1. CT ma prawo zorganizowania zastępstwa w przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs

2. CT zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora; W przypadku odwołania zajęć CT dokonuje zwrotów, lub proponuje przeniesienie dokonanych płatności na kolejne spotkanie.
W przypadku małej liczby uczestników danego kursu, CT ma prawo rozwiązać grupę.

3. CT nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca.
Rzeczy wartościowe można zabierać ze sobą na salę lub przekazać do depozytu w recepcji.
CT nie ubezpiecza Uczestników ani ich mienia.

4. Uczestnik (lub jego prawny opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi CT powstałe w wyniku jego działania.

5. Uczestnik (lub jego prawny opiekun) zobowiązuje się do zapoznania się z obowiązującym regulaminem, oraz z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Informacje o ochronie danych osobowych zawiera osobny dział – Klauzula informacyjna.

6. Na terenie CT obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

7. Uczestnik ma prawo wyrażenia/nie wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera zawierającego informację
handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 r., poz. 1030) na udostępniony adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu tj. informacje dotyczące oferty zajęć i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez CT. Wyrażenie zgody na przesyłanie newslettera jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umów dotyczących udziału w zajęciach. Nie wymaga wyrażenia zgody przesyłanie wiadomości będącej wynikiem działań dotyczących zawartych umów, wynikających z procesu ich realizacji.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Regulamin, cennik oraz harmonogram zajęć CT są dostępne w punktach informacji CT oraz na stronie internetowej www.fandance.pl.

3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia

Anna i Grzegorz Depta

01SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI+48 602 403 274I ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA

02OFERTAPOZOSTAŁYCH ZAJĘĆ

03TERMINARZZAJĘĆ DLA DOROSŁYCH

04STREFA RELAKSUKAWIARENKA I SKLEPIKpomiędzy zajęciami

W oczekiwaniu na lekcje zapraszamy na kawę i słodycze. W naszej kawiarence zaopatrzysz się w wodę niezbędną podczas zajęć oraz coś słodkiego do nabrania energii. Tutaj również mogą miło spędzić czas rodzice oczekujący na swe pociechy.

| CZYTAJ WIĘCEJ |

05AktualnościFAN DANCE

Podobało Ci się? Polub nas!

Loading...